Uniqa ubezpieczenie podróży

Ubezpieczenie podróży Uniqa

Poznaj ubezpieczenie, które zapewnia komfort i poczucie bezpieczeństwa

Poznaj ubezpieczenie, które zapewnia komfort i poczucie bezpieczeństwa skutecznie chroniąc podróżujących od nieprzewidzianych skutków wydarzeń, które mogą zaistnieć na wyjeździe za granicę.

kup online
Chcę kupić ONLINE!
Wystarczy jedno kliknięcie a przeniesiemy Cię na stronę, na której będzie możliwy zakup ubezpieczenia.

dostępne warianty

przewiń tabelę aby zobaczyć wszystkie warianty
wariant MINI MAXI MEGA
koszty leczenia50 000 zł100 000 zł200 000 zł
OC100 000 zł150 000 zł200 000 zł
NNW20 000 zł40 000 zł60 000 zł
Assistance

Możliwość rozszerzenia zakresu o: ubezpieczenie bagażu podróżnego, sprzętu sportowego, dodatkowych kosztów dojazdu na wypadek odstąpienia od podróży.

zakres

Ubezpieczenie kosztów leczenia – w przypadku nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku podczas podróży, Uniqa zajmie się organizacją i pokryciem kosztów pomocy medycznej, transportu do placówki zdrowia lub transportu medycznego do kraju.

Przykładowe świadczenia przewiń tabelę aby zobaczyć wszystkie warianty
Zakres ubezpieczenia Limity odpowiedzialności
Koszty stacjonarnego leczenia szpitalnegoDo wysokości sumy ubezpieczenia zadeklarowanej w dokumencie ubezpieczenia, nawet do 1,5 mln zł
Koszty leczenia ambulatoryjnego
Badania i zabiegi zalecane przez lekarza
Konsultacje lekarskie
Honoraria lekarskie
Dojazd lekarza z najbliższej placówki medycznej
Zakup płynów infuzyjnych, lekarstw, środków opatrunkowych, pomocniczych środków ortopedycznych
Transport ubezpieczonego z miejsca nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku do szpitala
Transport ubezpieczonego pomiędzy placówkami medycznymi
Transport zwłok ubezpieczonego do Polski
Transport ubezpieczonego do szpitala na terytorium RP lub kraju zamieszkania
Transport osób towarzyszących ubezpieczonemu w podróży zagranicznej w przypadku jego śmierci
Transport ubezpieczonego z miejsca nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku do miejsca leczenia (ambulatorium)16 000zł
Wizyta lekarska w związku z pogorszeniem stanu zdrowia podczas ciążyDo wysokości sumy ubezpieczenia zadeklarowanej w dokumencie ubezpieczenia, nawet do 1,5 mln zł
Naprawa protez w tym również okularów1 000zł
Transport osób bliskich ubezpieczonego4 000zł

Assistance to pomoc w różnych nieprzewidzianych sytuacjach w podróży, m.in. pokrycie kosztów akcji ratunkowej lub poszukiwawczej prowadzonej przez służby ratunkowe, pokrycie kosztów leczenia wymagającego natychmiastowego leczenia stomatologicznego, organizacja kierowcy zastępczego gdy stan zdrowia nie pozwala na prowadzenie auta.

Dostępne są trzy warianty ASSISTANCE: MINI, MAXI, MEGA

Przykładowe usługi assistance przewiń tabelę aby zobaczyć wszystkie warianty
POMOC ASSISTANCE MINI MAXI MEGA
Koszty leczenia stomatologicznego1 wizyta max. 250 EUR3 wizyty max. 500 EUR3 wizyty max. 500 EUR
Koszty akcji ratowniczej (poszukiwanie w górach i na morzu) + udzielenie pomocy + transport do szpitala7 000 EUR10 000 EUR15 000 EUR
Transport z miejsca zachorowania leczenia do następnego etapu podróży1 000 EUR1 000 EUR1 000 EUR
Transport i pobyt osoby wezwanej do ubezpieczonego (hospitalizacja powyżej 7 dni, stan zagrożenia życia)transport: 1500 EUR, pobyt: 100 EUR/dzień (max. 7 dni)transport: 1500 EUR, pobyt: 100 EUR/dzień (max. 7 dni)transport: 1500 EUR, pobyt: 100 EUR/dzień (max. 7 dni)
Całodobowy dyżur telefoniczny Centrum OperacyjnegoTAKTAKTAK
Pomoc w przypadku utraty lub kradzieży dokumentów, karty (usługa informacyjna)TAKTAKTAK
Pomoc w odzyskaniu i ponownym wysłaniu bagażu (kontakt z przewoźnikiem)TAKTAKTAK
Przedłużenie ochrony w sytuacjach nagłych72h72h72h
Pomoc w przypadku opóźnienia lotu (powyżej 6h – artykuły podstawowe/pierwszej potrzeby)100 EUR100 EUR100 EUR
Opieka nad niepełnoletnimi dziećmi lub osobami niesamodzielnymi towarzyszącymi ubezpieczonemu w podróży zagranicznejBRAKtransport: 1000 EUR, pobyt: 100 EUR / dzień (max. 7 dni)transport: 1000 EUR, pobyt: 100 EUR / dzień (max. 7 dni)
Pomoc w razie konieczności wcześniejszego powrotu Ubezpieczonego na teren RP lub miejsca zamieszkania (zgon lub hospitalizacja członka rodziny, zdarzenie losowe)BRAK1 000 EUR1 000 EUR
Kierowca zastępczyBRAK1 000 EUR1 000 EUR
Pokrycie kosztów zakwaterowania lub wyżywienia w przypadku bankructwa lub upadłości biura podróżyBRAK100 EUR/dzień (max. 5 dni)100 EUR/dzień (max. 5 dni)
Pomoc tłumacza (szpital lub lekarz)BRAKBRAK1 usługa max. 150 EUR
Pomoc finansowa (kwota do zwrotu przez ubezpieczonego) w przypadku utraty gotówki, kart, czekówBRAKBRAK1 000 EUR

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej chroni od finansowych konsekwencji nieumyślnie wyrządzonych szkód podczas wykonywania zwykłych czynności ( sport, rekreacja, rozrywka). Obejmuje zarówno szkody osobowe (wyrządzone osobom ) jak i majątkowe ( zniszczone mienie ).

przewiń tabelę aby zobaczyć wszystkie warianty
Ubezpieczone ryzyko Limity świadczeń
Szkody osobowe i rzeczoweDo wysokości zadeklarowanej w dokumencie ubezpieczenia sumy gwarancyjnej
Szkody związane z użytkowaniem pomieszczeń mieszkalnych lub innych pomieszczeń wynajmowanych do celów prywatnych podczas podróży zagranicznej10 000zł
Koszty postępowania sądowego lub pojednawczego20 000zł
Koszty rzeczoznawców10 000zł
Koszty zapobieżenia zwiększeniu się szkodyDo wysokości zadeklarowanej w dokumencie ubezpieczenia sumy gwarancyjnej

NNW to ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. Obejmuje świadczenie związane z trwałym uszczerbkiem na zdrowiu lub śmiercią w wyniku wypadku.

Przykładowe świadczenia przewiń tabelę aby zobaczyć wszystkie warianty
Zakres ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków Limity wysokości świadczenia w % sumy ubezpieczenia
Zgon ubezpieczonego w wyniku następstw nieszczęśliwego wypadku100%
Zgon ubezpieczonego w wyniku następstw nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego w samochodzie50% (świadczenie dodatkowe)
Trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku1% sumy ubezpieczenia za każdy 1% trwałego uszczerbku na zdrowiu
Refundacja kosztu nabycia protez lub specjalnych środków pomocniczych20%
Refundacja kosztu przeszkolenia zawodowego inwalidów w stosunku do osób, do których organ rentowy orzekł celowość przekwalifikowania zawodowego ze względu na brak możliwości wykonania pracy w dotychczasowym zawodzie – przeszkolenie na terytorium RP20%

Ubezpieczenie bagażu podróżnego to ubezpieczenie przedmiotów będących Twoją własnością lub wypożyczonych oraz przedmiotów osobistych. Odszkodowanie zostanie wypłacone, gdy Twój bagaż zostanie zniszczony, uszkodzony lub skradziony. Dodatkowo pokryjemy również koszty wymiany dokumentów, kart kredytowych/płatniczych czy zakupu niezbędnych artykułów pierwszej potrzeby na własny użytek.

przewiń tabelę aby zobaczyć wszystkie warianty
Ubezpieczone ryzyko Limity świadczeń
Bagaż podróżnyDo wysokości zadeklarowanej w dokumencie ubezpieczenia sumy ubezpieczenia
Koszty wymiany dokumentów500zł
Szkody w środkach pomocniczych (okulary, soczewki, aparaty słuchowe)600zł
Mienie utracone wskutek kradzieży z włamaniem do samochodu1 500zł
Koszty zakupu niezbędnych rzeczy w przypadku opóźnienia dostawy bagażu do miejsca zakwaterowania500zł

Możliwość ubezpieczenia wartościowego sprzętu sportowego przed kradzieżą lub zniszczeniem. Uniqa pokryje koszty jego odkupienia, jeśli zostanie skradziony lub naprawę, gdy uległ zniszczeniu. Co więcej, na koszt ubezpieczyciela będziesz mógł wynająć na czas wyjazdu sprzęt z wypożyczalni w sytuacji, gdy Twój własny uległ zaginięciu z winy przewoźnika, a także jeśli został skradziony lub zniszczony w wyniku zdarzenia losowego.

przewiń tabelę aby zobaczyć wszystkie warianty
Ubezpieczone ryzyko Limity świadczeń
Sprzęt sportowyDo wysokości zadeklarowanej w dokumencie ubezpieczenia sumy ubezpieczenia
Sprzęt sportowy utracony wskutek kradzieży z włamaniem do samochodu1 500zł
Wynajem sprzętu sportowego w przypadku opóźnienia dostawy bagażu, w którym znajdował się sprzęt sportowy do miejsca zakwaterowania podczas podróży zagranicznej500zł

zalety

  • Wysokie sumy ubezpieczenia – nawet do 1,5 mln zł w kosztach leczenia.
  • Odpowiedzialność za zdarzenia i szkody wyrządzone pod wpływem alkoholu (z wyjątkiem ubezpieczenia zniesienia udziału własnego w wynajętym samochodzie)
  • Bez konieczności opłacenia dodatkowej składki, możesz liczyć na ochronę ubezpieczeniową w przypadku:
    • nagłego zaostrzenia choroby przewlekłej
    • wystąpienia choroby tropikalnej
    • uprawiania sportów amatorskich
  • Szeroki zakres assistance, w tym Sport Assistance dla osób aktywnych fizycznie
ProPlus | masz pytanie?

Masz pytania dotyczące naszej oferty? Napisz czego potrzebujesz. Skontaktujemy się z Tobą i udzielimy wyczerpujących odpowiedzi!