Generali, z myślą o życiu

Generali, z myślą o życiu

Program grupowego ubezpieczenia na życie

Program składa się z siedmiu wariantów do swobodnego wyboru. Warianty 1, 2 i 3 zostały przygotowane dla osób poszukujących świadczeń dla samego siebie, natomiast warianty 4, 5, 6 zostały przygotowane z myślą o osobach, które potrzebują szerokiego zakresu ubezpieczenia, włączając opcje dotyczące rodziny takie jak urodzenie dziecka, zgon rodziców i teściów, zgon małżonka.

Ostatni wariant (7) zawiera swiadczenia przeznaczone dla seniorow

Zapoznaj się z zestawieniem wartiantów.

podstawowe informacje

Umowę ubezpieczenia może zawrzeć osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

 • nie ukończyła 65 lat (może wybrać spośród wariantów 1-6, a jeśli nie ukończyła 80 lat - może wybrać wariant 7)
 • nie przebywa na zwolnieniu lekarskim
 • Nie wykonuje żadnego z wymienionych poniżej zawodów:
  ochroniarz z pozwoleniem na broń, opiekun zwierząt w zoo lub cyrku, elektryk pracujący przy sieci o napięciu wyższym niż 1kV, żołnierz zawodowy, korespondent wojenny, sportowiec zawodowy, ratownik, konwojent przedmiotów wartościowych i pieniędzy, akrobata, treser zwierząt niebezpiecznych, funkcjonariusz Straży Miejskiej/Gminnej, funkcjonariusz służb mundurowych (m. in. strażak, policjant, funkcjonariusz Służby Więziennej, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnego Biura Śledczego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego), górnik, kaskader, marynarz, artysta cyrkowy, pirotechnik
  Praca: pod wodą, na wysokościach powyżej 10 metrów, w charakterze pracownika używającego materiałów wybuchowych i łatwopalnych, w tartaku, personelu samolotów, pracownika rybołówstwa dalekomorskiego, na platformie wiertniczej, przy zrywce albo wyrębie drzew i zwózce drewna, pod ziemią, w rafinerii
 • przeszła pozytywnie ocenę ryzyka ubezpieczeniowego

zawarcie umowy

W celu przystąpienia do programu należy:

 1. wypełnić i podpisać: Deklarację Przystąpienia i Oświadczenie Zgody oraz terminowo złożyć oba dokumenty C29 oryginale do siedziby ProfitPlus – do 19 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc ochrony
 2. zapłacić składkę z góry, do 19 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc ochrony.

zawarcie umowy

W celu przystąpienia do programu należy:

 1. wypełnić i podpisać: Deklarację Przystąpienia i Oświadczenie Zgody oraz terminowo złożyć oba dokumenty C29 oryginale do siedziby ProfitPlus – do 19 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc ochrony
 2. zapłacić składkę z góry, do 19 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc ochrony.

SPOSÓB I TERMINY PŁATNOŚCI SKŁADKI UBEZPIECZENIOWEJ

Składki należy wpłacać terminowo, do 19 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc ochrony, przelewem bankowym, na indywidualny rachunek bankowy, o którym zostaną Państwo poinformowani mailem. W przypadku braku wpłaty składki zostaną Państwo o tym poinformowani mailem; w przypadku braku wpłaty składki w dodatkowym terminie lub w przypadku wpłaty z opóźnieniem, następuje zakończenie ochrony ubezpieczeniowej z końcem miesiąca, za który została zapłacona ostatnia składka. Ponowne przystąpienie będzie możliwe w następnym miesiącu, z zastosowaniem okresów karencji.

karencje

Program ubezpieczeniowy przewiduje następujące okresy karencji (ograniczenie odpowiedzialności) dla osób zawierających umowę:

 • 3 miesiące – pobyt Ubezpieczonego w szpitalu, pobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek zawału serca lub udaru mózgu, poważne zachorowanie Ubezpieczonego– Wariant I II, poważne zachorowanie Dziecka, operacje chirurgiczne Ubezpieczonego
 • 6 miesięcy – śmierć Ubezpieczonego, śmierć Ubezpieczonego wskutek zawału serca lub udaru mózgu, trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego wskutek zawału serca lub udaru mózgu, śmierć Współmałżonka, śmierć Dziecka, osierocenie Dziecka, śmierć Rodziców, śmierć Teściów
 • 9 miesięcy – urodzenie Dziecka, urodzenie Dziecka martwego

Objaśnienia ważniejszych pojęć

Śmierć Ubezpieczonego – jest objęta ubezpieczeniem, jeżeli śmierć Ubezpieczonego nastąpi w okresie ważności polisy. W przypadku śmierci Ubezpieczonego Generali wypłaci osobie uposażonej świadczenie w wysokości sumy ubezpieczenia określonej w polisie bez względu na przyczynę śmierci (z uwzględnieniem wyłączeń i okresów karencji).

Nieszczęśliwy wypadek – przypadkowe zdarzenie, wywołane gwałtownie i nagle działającą przyczyną zewnętrzną, niezależne od woli Ubezpieczonego. Za nieszczęśliwy wypadek nie uważa się zawału serca lub udaru mózgu a także innych chorób i stanów chorobowych, nawet tych, które wystąpiły nagle.

Śmierć Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku – jest objęta ubezpieczeniem, jeżeli Ubezpieczony w następstwie nieszczęśliwego wypadku odniesie obrażenia ciała, które spowodują jego śmierć w ciągu 180 dni od daty wypadku. Generali wypłaci osobie uposażonej świadczenie w wysokości sumy świadczenia wskazanej w umowie.

Wypadek komunikacyjny – nieszczęśliwy wypadek, w którym Ubezpieczony uczestniczył jako pieszy, kierowca, lub pasażer środka lokomocji, który uległ wypadkowi w związku z ruchem drogowym, wodnym lub powietrznym, a także w związku z ruchem pojazdu szynowego oraz roweru.

Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku – jest objęty ubezpieczeniem, jeżeli w wyniku wypadku nastąpi u ubezpieczonego uszkodzenie ciała powodujące uszczerbek na zdrowiu. Generali wypłaci ubezpieczonemu świadczenie w wysokości 1% sumy ubezpieczenia za każdy 1% ustalonego trwałego uszczerbku według tabeli norm procentowego uszczerbku na zdrowiu Generali Życie (jest zbliżona do tabeli stosowanej przez ZUS). Zgodnie z tą tabelą wypłata świadczenia może nastąpić zarówno w przypadku drobniejszych zdarzeń typu urazy, oparzenia, jak i poważniejszych, kończących się kalectwem osoby ubezpieczonej, pod warunkiem, że zdarzenia te będą skutkować powstaniem trwałego uszczerbku na zdrowiu.

Pobyt w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku lub choroby – jest objęty ochroną ubezpieczeniową, jeżeli w okresie ubezpieczenia ubezpieczony zostanie poddany niezbędnej, z medycznego punktu widzenia, hospitalizacji z powodu nieszczęśliwego wypadku lub choroby. Świadczenie wypłacane jest za każdy dzień pobytu w szpitalu (maksymalnie za 120 dni). Warunkiem uzyskania powyższego świadczenia jest pobyt w szpitalu trwający nieprzerwanie:

 • w przypadku nieszczęśliwego wypadku – minimum 3 dni
 • w przypadku choroby – minimum 4 dni

W przypadku pobytu na OIOM, Generali wypłaci dodatkową kwotę od 80 zł do 150 zł, w zależności od wariantu, za każdy z maksymalnie 5 dni pobytu na OIOM.

Towarzystwo nie wypłaci świadczenia, jeśli pobyt Ubezpieczonego w szpitalu był spowodowany usuwaniem ciąży, połogiem lub porodem, poza przypadkami gdy zdiagnozowano komplikacje połogu bądź poród o przebiegu patologicznym stanowiące zagrożenie dla życia Ubezpieczonego.

Poważne zachorowanie Ubezpieczonego – polega na zobowiązaniu Generali do wypłaty świadczenia w przypadku zdiagnozowania u osoby ubezpieczonej w okresie ubezpieczenia, po raz pierwszy w życiu, jednej z wymienionych i zdefiniowanych w warunkach ubezpieczenia chorób lub przeprowadzenia jednego z zabiegów: anemia aplastyczna, guz wewnątrzczaszkowy, nowotwór złośliwy, niewydolność nerek, przewlekle zapalenie wątroby, sepsa, odkleszczowe zapalenie mózgu, borelloza, utrata słuchu, utrata wzroku, utrata kończyn, udar mózgu, oparzenia, choroba Parkinsona, zawal serca, operacja aorty, zaawansowany stan otępienia, Ostra niewydolność wątroby, operacja zastawek serca, gruźlica, śpiączka, przeszczep dutych narządów, przewlekła niewydolność oddechowa, paraliż, zakażenie wirusem HIV, stwardnienie rozsiane, leczenie operacyjne choroby wieńcowej (by-pass)

Wypłata świadczenia powoduje wygaśnięcie ubezpieczenia w odniesieniu do zaistniałego stanu chorobowego oraz stanów związanych z nim w sposób przyczynowo-skutkowy.

Leczenie specjalistyczne - polega na zobowiązaniu Generali do wypłaty świadczenia w przypadku przeprowadzenia chemioterapii albo radioterapii, terapii interferonowej, wszczepieniu kardiowertera, defibrylatora lub rozrusznika serca, wykonanie ablacji, których przyczyny zostały zdiagnozowane u osoby ubezpieczonej w okresie ubezpieczenia, po raz pierwszy w życiu.

Ryzyka rodzinne (śmierć współmałżonka, śmierć dziecka, osierocenie dziecka, śmierć rodzica lub teścia, urodzenie dziecka) – Generali wypłaca świadczenia w kwotach podanych w tabelach za zajście każdego z tych zdarzeń. W przypadku urodzenia dziecka, Towarzystwo wypłaca świadczenie również za urodzenie martwego noworodka (pod warunkiem, że poród odbył się po upływie 22 tygodnia ciąży). Towarzystwo wypłaci świadczenie również w przypadku przysposobienia dziecka, o ile urodzenie oraz przysposobienie dziecka miało miejsce w trakcie trwania umowy ubezpieczenia i po okresie karencji.

ProPlus | masz pytanie?

Masz pytania dotyczące naszej oferty? Napisz czego potrzebujesz. Skontaktujemy się z Tobą i udzielimy wyczerpujących odpowiedzi!