Indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego

Indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego

IKZE stanowi atrakcyjne rozwiązanie dla Ciebie, jeśli chcesz dobrowolnie i długofalowo gromadzić kapitał na przyszłość.

Co to jest IKZE w DFE PZU

IKZE, czyli Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego, stanowi atrakcyjne rozwiązanie dla Ciebie, jeśli chcesz dobrowolnie i długofalowo gromadzić kapitał na przyszłość. Jego wysokość będzie zależała od tego ile pieniędzy wpłacisz oraz od efektywności ich inwestowania przez DFE PZU (aktualne wyniki inwestycyjne można sprawdzić na niezależnym portalu finansowym: analizy.pl). Jednocześnie będziesz mógł korzystać z bieżących ulg podatkowych.

Dla kogo

IKZE może założyć każda osoba, która ukończyła 16 lat. Jednak osoby niepełnoletnie mogą wpłacać środki tylko w roku kalendarzowym, w którym uzyskują dochody z umowy o pracę. Nie ma górnej granicy wieku, by założyć IKZE. Na IKZE mogą więc oszczędzać zarówno osoby bardzo młode, które jeszcze się uczą lub rozpoczynają swoją pierwszą pracę, jak i ci, którzy są już na emeryturze.

Ważne: jedna osoba może założyć tylko jedno IKZE

Co możesz zyskać z IKZE

 1. Co roku zyskujesz ulgę podatkową
  Wpłaty na IKZE możesz odliczyć w deklaracji PIT.
  Przy maksymalnej wpłacie która wynosi w 2020 roku 6272,40 zł można uzyskać ulgę w wysokości:
  2007,17 zł
  w skali podatkowej 32%
  1191,76 zł
  w podatku liniowym 19%
  1066,31 zł
  w skali podatkowej 17%
 2. Oszczędzasz na przyszłość
  Dzięki oszczędnościom na IKZE, możesz zyskać źródło dodatkowych dochodów i tym samym zadbać o lepszy standard życia.
 3. Gromadzisz wkład własny do kredytu
  Oszczędności z IKZE możesz wykorzystać jako wkład własny do kredytu hipotecznego na zakup mieszkania lub domu.
 4. Oszczędności z IKZE są Twoją własnością
  Pieniądze zgromadzone na IKZE należą do Ciebie i podlegają dziedziczeniu. Jeśli Cię zabraknie otrzymają je osoby, które wskażesz w umowie. Jeżeli nie wskażesz nikogo, oszczędności otrzymają Twoi spadkobiercy. Od wypłaconych kwot zapłacą 10-procentowy podatek dochodowy.
 5. Nie płacisz podatku od zysków kapitałowych
  Zyski z IKZE są zwolnione z 19% podatku od zysków kapitałowych.

Ile i jak wpłacać

IKZE w DFE PZU to elastyczność wpłat. Wpłat można dokonywać jednorazowo lub w ratach. W każdej chwili można zmienić wysokość miesięcznych wpłat albo je zawiesić:

 • 50 zł - minimalna jednorazowa wpłata,
 • 6272,40 zł - tyle maksymalnie można wpłacić w 2020 r. (nadpłaty są zwracane).

Limit wpłat jest równy sumie odpowiadającej 1,2 przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok.

Osoba małoletnia może wpłacić na IKZE kwotę nie większą niż suma dochodów, które uzyskała w danym roku z pracy wykonywanej na podstawie umowy o pracę.

Kiedy można wypłacić pieniądze

Środki zgromadzone na IKZE to prywatna własność oszczędzającego. Zawsze może on poprosić o zwrot wszystkich oszczędności. Otrzymana kwota będzie przychodem klienta, od którego zapłaci podatek wg obowiązującej skali podatkowej.

Najkorzystniej wypłacić pieniądze – po co najmniej 5 latach oszczędzania i po ukończeniu 65 lat gdyż w takim przypadku zapłacisz jedynie zryczałtowany podatek dochodowy – w wysokości 10%.

Jeśli wypłacisz pieniądze wcześniej (przed ukończeniem 5 roku oszczędzania i 65 roku życia) – dokonasz zwrotu zgromadzonych pieniędzy, to w takiej sytuacji, zapłacisz podatek wg obwiązującej w dniu wypłaty skali podatkowej (obecnie 18% lub 32%).

Jeśli wystąpisz o zwrot pieniędzy w pierwszych 12 miesiącach, potrącona zostanie opłata w wysokości 10% wartości wypłacanej kwoty.

Cele i polityka inwestycyjna DFE PZU

Celem jest osiągnięcie maksymalnych zysków z inwestycji pieniędzy, przy zachowaniu możliwie największego bezpieczeństwa tych inwestycji. DFE PZU inwestuje w papiery wartościowe, które znajdują się w publicznym obrocie. Są to przede wszystkim akcje notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz obligacje Skarbu Państwa i przedsiębiorstw.

Fundusz może inwestować w różne instrumenty finansowe:

 • bony i obligacje skarbowe, obligacje korporacyjne,
 • depozyty bankowe, bankowe papiery wartościowe,
 • certyfikaty inwestycyjne, jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych,
 • listy zastawne.

Należy pamiętać, że inwestowanie wiąże się z ryzykiem.

Sposób inwestowania DFE PZU opisany jest w Prospekcie informacyjnym DFE PZU.

Ryzyko inwestycyjne DFE PZU

Aktywa inwestowane są zgodnie z określonymi celami i polityką inwestycyjną, ale nie ma gwarancji ich osiągnięcia. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem, zwłaszcza w przypadku funduszy o charakterze akcyjnym, do których zalicza się Dobrowolny Fundusz Emerytalny PZU (DFE PZU). Ceny akcji mogą ulegać okresowym znacznym spadkom, związanym z pogorszeniem koniunktury gospodarczej lub obawami o jej pogorszenie. Możliwe są też przejściowe lub trwałe problemy finansowe poszczególnych spółek z portfela inwestycyjnego funduszu, a w skrajnych przypadkach – całkowita utrata ich wartości. DFE PZU nie jest funduszem o gwarantowanej stopie zwrotu. Wyniki uzyskane w przyszłości mogą się okazać zarówno lepsze, jak i gorsze od wyników uzyskanych dotychczas. Dlatego oczekiwania co do przyszłych wyników nie należy łączyć z wynikami osiąganymi przez fundusz w przeszłości, przy określonych uwarunkowaniach rynkowych. Nie ma gwarancji, że przyszłe wyniki inwestycyjne będą zbliżone do wyników uzyskiwanych w przeszłości.

Szczegółowe informacje, w tym o ryzykach związanych z członkostwem w DFE PZU, są dostępne w Prospekcie informacyjnym DFE PZU – zapoznaj się z nim przed złożeniem wniosku.

Opłaty w ramach IKZE w DFE PZU

Opłata manipulacyjna od składki:

Jest naliczana i pobierana każdorazowo od dokonywanej wpłaty:

 • 3,4% składki - przez pierwsze 5 lat od pierwszej wpłaty,
 • 2,9% składki - 6–10 lat oszczędzania,
 • 2,4% składki - 11–15 lat oszczędzania,
 • 1% składki - po 15 latach oszczędzania.

Opłata za zarządzanie aktywami funduszu:

 • opłata stała w skali roku – nie wyższa niż 2,99% średniej wartości aktywów netto DFE PZU w danym roku,
 • opłata zmienna - maksymalnie 20% nadwyżki wyniku funduszu ponad wynik benchmarku pomnożone przez średnią wartość aktywów.

Opłata likwidacyjna:

Jest pobierana w razie rezygnacji z IKZE w DFE PZU w ciągu 12 miesięcy od zawarcia umowy, w kwocie równej 10% wartości środków zgromadzonych na IKZE, jednak nie mniej niż 50 zł.

Konto online

PZU zapewnia dostęp do prywatnego konta online na pzu.pl. Można tam w łatwy sposób sprawdzić aktualny stan zgromadzonych środków lub zaktualizować dane osobowe.

Konto IKZE w DFE PZU w łatwy sposób można założyć przez internet bez konieczności wysyłania dokumentów czy innych zaświadczeń.

ProPlus | masz pytanie?

Masz pytania dotyczące naszej oferty? Napisz czego potrzebujesz. Skontaktujemy się z Tobą i udzielimy wyczerpujących odpowiedzi!